Pravidla prodejní akce AEG Mastery - Rare, medium nebo well done? BEZ OBAV.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „AEG Mastery - Rare, medium nebo well done? BEZ OBAV.“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá u vybraných prodejců elektrospotřebičů v termínu od 1. 10. 2018 00:00 hod. do 15. 12. 2018 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce/bonus

Do akce jsou zařazeny následující produkty z řady AEG Mastery

Zakoupí-li zákazník jeden či více produktů zařazených do akce a splní-li ostatní podmínky akce, může získat níže uvedený bonus

Produkty zařazené do akce u vybraných prodejců elektrospotřebičů:

CASHBACK V HODNOTĚ 500 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BES331110B, BCS331150M, BEE542320M, KME721000M, BES351110M, BCE451350M, BCE455350M, BPS351120M

VARNÉ DESKY: IKB64301XB, IKB64431XB, IKB64413FB, IKE64441IB, IKE64450XB, HK634200XB, HK6542H0XB, HK6542H1FB, HK654400XB

CASHBACK V HODNOTĚ 1 000 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BPE742320M, BPE742320B, BPE842320M, KME761000B, KME761000M, KMR721000B, BCE552350M, BCE556350M, BPE552320M, BPE556320M

CHLADNIČKY: SCB51811LS, SFB58211AF, SKB58211AF

MYČKY NÁDOBÍ: FSB51400Z, FSE62400P, FSB52610Z, FSE53630Z, FEE62400PM, FEE53600ZM, FFB51400ZW, FFB62400PM, FFB63400PM, FFB62700PM, FFB62700PW

VARNÉ DESKY: IKE74441FB, IKE74451FB, HK764400FB, HK754400FB, HKM85411FB, IAE64843FB, IKE64471FB, HK774400FB, IKE84471XB, IKE85471FB, HKP65410FB, HKP85410XB

MRAZNIČKY ŠUPLÍKOVÉ: ABB68211AF

VINOTÉKY: SWB61501DG

SPORÁKY: CCB56400BW, CCB56400BX, CCB56401BW, CCB56401BX, CIB56400BX, CKB56400BW, CKB56400BX

CASHBACK V HODNOTĚ 1 500 Kč

MYČKY NÁDOBÍ: FSE83400P, FSE72710P, FSE63716P, FSE82710P, FSE63700P, FSE83716P, FEE62700PM, FEE73600PM, FEE63716PM, FFB83730PM

VARNÉ DESKY: HK874400FB, IKE96654FB, IAE84850FB, HK956970FB, HKH81700FB, IDK84451IB, HKP95510XB

CASHBACK V HODNOTĚ 2 000 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: KSE782220M, BSE782320M, BSE882320M, BSE792320B, BSE792320M

CHLADNIČKY: SCE81811LC, SCB61824LF, SCE81821LC, SCE81831LC, SCE81816ZF, SCE81816TS, SCE81826TS, SCE81826TF, SCE81824TS, SCE81926TS, RCB63326OW, RCB63326OX, RCB83724MX, SKE81811DC, SKE81826ZC

MYČKY NÁDOBÍ: FSK93705P, FSE62800P, FSE83800P, FEE83716PM, FEE62800PM

MRAZNIČKY ŠUPLÍKOVÉ: ABE81816NC

VINOTÉKY: SWB63001DG, SWB66001DG

Pouze po dobu konání akce získáte prodlouženou záruku 5 let na celý produkt na tyto modely: FSE53630Z, FFB63400PM, FFB62700PM, FFB62700PW

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., Vídeňská 84, 148 00 Praha 4, IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci

5.1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných prodejců elektrospotřebičů nebo u vybraných kuchyňských studií, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách na www.aeg.cz/bezobav při dané prodejní akci.

5.2. Nákup u prodejce elektrospotřebičů se uskuteční v období od 1. 10. 2018 00:00 hod. do 15. 12. 2018 23:59 hod.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.aeg.cz/bezobav a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu. Registrace je možné realizovat do 29. 12. 2018 23:59 hod. K registraci je nutné doložit digitální kopii prodejního dokladu vystaveného prodejcem.

5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře účastník potvrzuje souhlas a srozumění s pravidly soutěže a se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou účastníkem ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu aeg@lemoni.cz.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.aeg.cz/bezobav. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.