Pravidla prodejní akce AEG Mastery - Přizpůsobí se všem vašim potřebám a chutím. BEZ OBAV.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „AEG Mastery - Přizpůsobí se všem vašim potřebám a chutím. BEZ OBAV.“ (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Electrolux s.r.o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4, IČ: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 2461 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá u vybraných kuchyňských studií v termínu od 1. 10. 2020 00:00 hod. do 31. 12. 2020 23:59 hod. (dále jen „doba konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“).

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická nepodnikající osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a bankovním účtem vedeným u banky na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“).

4. Produkty zařazené do prodejní akce/bonus

Do akce jsou zařazeny následující produkty z řady AEG Mastery

Zakoupí-li zákazník jeden či více produktů zařazených do akce a splní-li ostatní podmínky akce, může získat níže uvedený bonus

Produkty zařazené do akce u vybraných kuchyňských studií:

CASHBACK V HODNOTĚ 500 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BEB351110B, BEB351110M

VARNÉ DESKY: IKB64301XB, IKB64301FB, IKB64431XB, HKB64540NB, HKB75540NB

MYČKY NÁDOBÍ: FSE52910Z, FSE53670Z, FEE52910ZM, FEE53670ZM

CASHBACK V HODNOTĚ 1 000 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: KMR721000B, BEK546320M, KMK721000M, KMK821000M, BCK455350M, BPB351120M, BCK556350M, BPK556320M

MYČKY NÁDOBÍ: FEE62700PM, FFB62400PM, FFB62407ZW, FFB62407ZM, FFB53610ZM, FFB52910ZW

VARNÉ DESKY: IAE64413XB, IAE64431FB, IKB64413FB, IKE64441IB, IAE84411XB, IAE84431FB, IKE74441FB, IKE74451FB, IKE64471FB, HK854870FB

CASHBACK V HODNOTĚ 1 500 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BPE742320B, BPK742320M, BPK842320M, KMK968000M

MYČKY NÁDOBÍ: FEE73600PM, FEE62800PM, FEE63716PM, FEE83716PM, FFB63400PM, FFB72517ZM, FFB83730PM, FFB62700PM, FFB62700PW, FFB52910ZM

SPORÁKY: CCB6441BBM, CCB56470BX, CCB56471BX, CCB56470BW, CCB56471BW, CKB56470BX, CKB56470BW

CHLADNIČKY: SFB58211AF, SKB58211AF

MRAZNIČKY ŠUPLÍKOVÉ: ABB682F1AF

CASHBACK V HODNOTĚ 2 000 Kč

CHLADNIČKY: RCB732D5MX, RCB736E5MX, RCB732E5MX, RCB636E4MX, RCB636E4MW, RCB632E4MX, RCB632E4MW, SKE818F1DC, SKE818E9ZC

MYČKY NÁDOBÍ: FSK83727P, FSB52637P, FSB53637P, FSB53927Z, FSE63717P, FSE63707P, FSK83717P, FSE63807P, FSK93707P, FSK53627P, FSK93807P

VARNÉ DESKY: IKE84471XB, IKE85471FB, IDK84453IB, IAE64843FB, IPE84531FB, IAE84851FB, IKE96654FB, IAE84881FB

ODSAVAČE PAR: DVE5971HB, DBB5660HM, DBB5960HM, DBE5961HG, DIE5961HG

MRAZNIČKY ŠUPLÍKOVÉ: ABB682F1NF, ABE818F6NC

VINOTÉKY: SWB63001DG, SWB66001DG

SPORÁKY: CIB6441ABM, CIB56470BX

CASHBACK V HODNOTĚ 2 500 Kč

TROUBY VESTAVNÉ: BSE792320B, KSK792220M, BSK782320M, BSK882320M, BSK792320M, BSK999330M

MYČKY NÁDOBÍ: FSE73517P, FSE62417P, FSE73407P, FSE72527P, FSE73507P, FEE73407ZM, FEE73517PM

CHLADNIČKY: SCE818D3LC, SCB51811LS, SCE81821LC, SCE819E5TS, SCE818E6TS, SCE81816TS, SCE818E6TF, RCB646E3MB, RCB736D5MB

Akce se vztahuje pouze na produkty dovezené do ČR prostřednictvím společnosti Electrolux s.r.o.

Společnost Electrolux s.r.o. si vyhrazuje právo posouzení původu do akce přihlášeného produktu.

Distribuci bonusu provádí pořadatel prostřednictvím agentury le moni s.r.o., Vídeňská 84, 148 00 Praha 4, IČ: 261 29 833 po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli poskytnout potřebnou součinnost.

Na bonus nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele (např. reklamace). Takový bonus splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

5. Podmínky účasti v prodejní akci

5.1. Zakoupení jednoho či více z výše uvedených produktů, jež jsou součástí této akce, u vybraných kuchyňských studií, jejichž seznam je po celou dobu akce k dispozici na stránkách na www.aeg.cz/bezobav při dané prodejní akci.

5.2. Nákup či uzavření smlouvy v kuchyňském studiu se uskuteční v období od 1. 10. 2020 00:00 hod. do 31. 12. 2020 23:59 hod.

5.3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.aeg.cz/bezobav a jeho odeslání. Nákup je nutné zaregistrovat nejdéle do 14 dnů od nákupu produktu či uzavření kupní smlouvy. Registrace je možné realizovat do 14. 1. 2021 23:59 hod. K registraci je nutné doložit fakturu nebo číslo smlouvy uzavřené s kuchyňským studiem. V případě registrace s číslem smlouvy je nutné následně dodat finální fakturu, a to nejpozději do 31. 3. 2021.

5.4. Po ověření registračních údajů bude účastníkovi soutěže nejpozději do 30 dnů odeslán příslušný bonus na bankovní účet uvedený v registraci. Pořadatel se tímto nezavazuje, že bonus bude připsán na bankovní účet účastníka do 30 dnů v návaznosti na dobu, jež vyžaduje realizace mezibankovní transakce.

5.5. V případě zadání nesprávného čísla bankovního účtu a vrácení platby zpět na bankovní účet odesílatele, ztrácí klient na příslušný bonus nárok.

5.6. V případě nedostačujících, či chybných údajů bude klient kontaktován e-mailem a vyzván k doplnění informací. Pokud podklady odesílatel neobdrží do 14 dnů od vyzvání, bude registrace zamítnuta.

Tím, že účastník odešle registrační formulář, potvrzuje porozumění a souhlas s těmito pravidly.

Odesláním registračního formuláře účastník potvrzuje souhlas a srozumění s pravidly soutěže a se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na e-mailovou adresu zadanou účastníkem ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek lze kdykoli odvolat v sídle provozovatele.

V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Společnost Electrolux s.r.o neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů.

Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na bonus. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím kontaktního formuláře na webu www.aeg.cz/bezobav

 

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník v souladu se zněním Nařízení EU 2016/679 udělil souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupných na výše uvedené stránce pod odkazem v textu potvrzovacího pole registračního formuláře.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno nawww.aeg.cz/bezobav. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání bonusu v prodejní akci.